Op grond van het burgerlijk wetboek (art: 7:629) moet een werkgever gedurende twee jaar (104 weken) het loon doorbetalen. Het door te betalen loon is minimaal 70% van het bruto salaris en mag het eerste jaar niet lager zijn dan 100% van het minimumloon. Conform een van toepassing zijnde cao of individuele arbeidsovereenkomst kan ten aanzien van het eerste jaar van ziekte zijn bepaald dat 100% van het bruto salaris moet worden doorbetaald.
lees meer

Meer informatie

Neem contact op met de specialist voor meer informatie

Het doorbetalingsrisico kan de werkgever voor eigen rekening nemen of afdekken middels een stop-loss verzekering of een conventionele dekking.

De stop-loss verzekering kent een eigen risico in geld, in de vorm van een eigen behoud. Dit eigen behoud wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom. De werkgever kan kiezen voor een hoger eigen behoud, waardoor een lagere premie wordt verkregen. Wanneer het uitgekeerde ziekengeld van het totale bedrijf in een verzekeringsjaar meer bedraagt dan het eigen behoud, wordt het meerdere, uitgekeerd. Het uitkeringspercentage is minimaal 70% en maximaal 125%.

De conventionele dekking kent een eigen risico in de vorm van een aantal werkdagen per verzuimgeval. Het eigen risico bedraagt 10, 20, 30 of nog meer werkdagen. De vergoeding is een vooraf overeengekomen percentage van het loon (minimaal 70%, maximaal 125%), onder inhouding van de gekozen wachttijd.

Neem nu contact op voor meer informatie!